Ukraina! Festiwal Filmowy logo

Regulamin 5. Festiwalu Filmowego Ukraina!

Warszawa 21-28 października 2020

 1. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. 1.1 Festiwal Filmowy Ukraina! (zwany dalej Festiwalem), którego organizatorem jest Fundacja Luna Plus (zwana dalej Organizatorem), odbędzie się w dniach 21-28 października 2020 w Kinie Iluzjon w Warszawie.
  2. 1.2 Celem Festiwalu jest prezentowanie polskim i międzynarodowym widzom ukraińskich filmów i sztuki ukraińskiej, pokazanie różnorodności ukraińskiego kina, zachęcenie do poznania i zrozumienia kultury ukraińskiej, a także integracja międzynarodowa.
 2. 2. PROGRAM
  1. 2.1 Program Festiwalu obejmuje: filmy fabularne, filmy dokumentalne, filmy krótkometrażowe, animacje, debaty, spotkania z twórcami oraz wystawę sztuki.
  2. 2.2 Selekcji filmów dokonuje Komisja Selekcyjna Programu.
 3. 3. NAGRODA PUBLICZNOŚCI
  1. 3.1. Podczas Festiwalu widzowie głosują na najlepszy spośród wszystkich prezentowanych filmów.
  2. 3.2. Zwycięzca plebiscytu otrzymuje Nagrodę Publiczności, która nie ma charakteru finansowego.
 4. 4. BEZPIECZEŃSTWO
  1. 4.1. Do udziału w Festiwalu jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.
  2. 4.2. Uczestnicy Festiwalu przebywający na terenie kina mają obowiązek bezwzględnego zakrywania ust i nosa, zarówno w foyer i kolejce do kasy, jak również w salach kinowych podczas seansów.
  3. 4.3. Uczestnicy Festiwalu wchodzący na teren kina mają obowiązek zdezynfekowania rąk. Środki dezynfekujące będą znajdowały się w wyznaczonych miejscach, tj. przy wejściu na teren kina lub sali kinowej.
  4. 4.4. Uczestnicy Festiwalu powinni przestrzegać na terenie kina, we foyer, w kolejce do kasy, przed wejściem do sali kinowej, a także podczas opuszczania jej, dystansu zgodnego z aktualnym stanem prawnym - wynoszącym nie mniej niż 2 m.
  5. 4.5. Organizator ma prawo prosić widzów Festiwalu o dane kontaktowe (imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail). Dane zbierane są w celu możliwości skontaktowania się z osobą, która podała swoje dane i poinformowania jej o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w Festiwal dane te będą mogły zostać przekazane przez Organizatora właściwym służbom sanitarnym i będą przechowywane przez Organizatora przez 2 tygodnie od dnia uczestnictwa w Festiwalu w powyższym celu.
  6. 4.6. Uczestnicy Festiwalu mają obowiązek respektowania zasad organizacji widowni w kinie Iluzjon.
  7. 4.7. Organizator ma prawo odmówić wstępu do sali kinowej osobie niestosującej się do obowiązku zakrywania ust i nowa. W takim przypadku opłata za bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.
  8. 4.8. Ze względu na szczególne środki bezpieczeństwa Organizator ma prawo do kontroli zdrowotnej (tj. pomiar temperatury ciała).
  9. 4.9. Uczestnicy Festiwalu mają obowiązek przestrzegać regulaminu i wytycznych kina Iluzjon.
 5. 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. 5.1. Udział w Festiwalu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  2. 5.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdym czasie uzupełniane i / lub zmieniane wraz z kolejną publikacją na oficjalnej stronie Festiwalu Filmowego.
  3. 5.3. Dyrektor Festiwalu zastrzega sobie prawo orzekania o odstępstwach od niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach.
  4. 5.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Organizator dokonuje odrębnych postanowień i dodatkowo je przekazuje.
  5. 5.5. W przypadku powstania sporów w zakresie niniejszego Regulaminu zostaną one rozstrzygnięte poprzez sumienne i konstruktywne negocjacje między stronami konfliktu.